Mariusz Adamczyk

Urodziłem się w 1986r. Jestem mieszkańcem gminy Góra Kalwaria od początku lat 1990-tych. Od blisko 10 lat pozostaję w związku małżeńskim, mam sześcioletniego syna Pawła.

Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Razem dla Góry, w którym od początku, nieprzerwanie pełnię funkcję wiceprezesa.

W 2010r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu jestem adwokatem. Od 2011r. jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2014r. prowadzę indywidualną praktykę adwokacką.

Od 2014r. pełnię funkcję sołtysa Podłęcza. Jako sołtys, w ramach realizacji budżetu sołeckiego, w czasie dwóch kadencji, byłem współodpowiedzialny za wykonanie szeregu inwestycji, do których należy zaliczyć: budowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Podłęczu, budowę boiska sportowego wyposażonego w system nawodnienia i sztuczne oświetlenie; zagospodarowanie działki sołeckiej poprzez budowę parkingu, placu zabaw, siłowni zewnętrznej. Z mojej inicjatywy wybudowano oświetlenie uliczne drogi powiatowej łączącej Podłęcze i osiedle bloków w Brześcach. Nadto opracowane przeze mnie wnioski, złożone w ramach programu MIAS „Mazowsze dla sołectw” w 2019r. doprowadziły do pozyskania dla Podłęcza kwoty 20.000 zł na zakup wyposażenia świetlicy, zaś w 2024r. do pozyskania łącznej kwoty 150.000 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęcze i Moczydłów – z czego dla Podłęcza przypadnie 30.000 zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2024r.

Wykonując zadania radnego, będę dążył do zapewniania równomiernej dystrybucji środków z budżetu gminy – zarówno na terenie miasta, jak i na obszarach wiejskich. Uważam, że wszyscy mieszkańcy Gminy Góra Kalwaria powinni mieć zapewniony szeroki dostęp do sprawnej komunikacji miejskiej – w szczególności połączeń z Warszawą, infrastruktury (bezpiecznych dróg i chodników) czy mediów (kanalizacji, gazociągu czy światłowodu). Dotychczas był to luksus zarezerwowany jedyni dla mieszkańców wybranych obszarów gminy. Pora z tym skończyć. Płacąc podatki, wszyscy mamy prawo do analogicznego standardu życia, co w znacznym zakresie powinna zapewnić nam gmina.

Jednym z moich priorytetów będzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Doliny Moczydłowskiej, dla których realnym zagrożeniem jest bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Wisły. W tym celu zamierzam dążyć do modernizacji wału wiślanego, budowy dróg ewakuacyjnych oraz przejazdów technicznych przez wał. Jedynie takie działanie może skutecznie uchronić nas przed wystąpieniem powodzi i działaniem tego niszczycielskiego żywiołu.

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.