Transport lokalny i zanieczyszczenie powietrza w naszej gminie

Szanowni mieszkańcy wiele osób zadaje mi pytanie dotyczące transportu lokalnego i zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie.
W związku z licznymi pytaniami w tych tematach pragnę Państwu udzielić odpowiedzi.

Transport lokalny to jedno z zadań własnych gminy. jest kilka form prawnych w jaki sposób można rozwiązywać problem transportu lokalnego. Dla Góry Kalwarii ze względu na jej charakter i możliwości finansowe najlepszą formą jest wybór przewoźnika na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Zdaje sobie sprawę że aktualne rozwiązania transportu zbiorowego ludności są nie zadawalające. jak zatem rozwiązać problem:

1. Należy dokonać ponownej analizy potrzeb i możliwości w zakresie świadczenia usług zbiorowego transportu ludności:
a) ocena istniejącej sieci;
b) możliwości korekty istniejących linii autobusowych;
c) propozycje rozszerzenia usług dla przewoźników;
d) rozpisanie nowego przetargu w wyniku którego objęto by miejscowości które na dzisiejszy stan pozbawione są takiego transportu.

2) Należy zapoznać się istniejącymi programami wsparcia dla regionów i gmin w zakresie świadczenia zbiorowych usług transportowych.

3) nawiązać współprace z sąsiednimi gminami w zakresie możliwości świadczenia usług transportowych między gminnych.

Smog – zanieczyszczenie powietrza:
Niezwłocznie po wyborze na burmistrza jednym z priorytetów mojej działalności będzie bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców gminy. Zawsze dużą uwagę zwracałam na sprawy bezpieczeństwa. Przykładem niech będzie moja determinacja w sprawie remontów wałów przeciwpowodziowych czy też budowy dróg wzdłuż wałów (nie tylko dla komunikacji mieszkańców ale również dla poprawy działania służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych).

Moje plany w zakresie rozwiązywania zagrożenia smogowego, który dziś jest problemem nie tylko lokalnym ale przed wszystkim krajowym dotyczą:
1) opracowania ‘programu walki ze smogiem w gminie Góra Kalwaria”
a) określenie celu i założeń programu;
b) określenie zakresu przedsięwzięć i zadań, czasu ich realizacji;
c) wybór (powołanie) osób (pracowników) posiadających kompetencję do realizacji programu;
d) określenie źródeł finansowania;
e) sposób oceny realizacji programu

2) działania informacyjne społeczeństwa dotyczące zagrożeń smogowych, sposobu postepowania w sytuacjach zagrożenia, podejmowane działania przez gminę w zakresie minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko jak również jakie czynności winni podejmować mieszkańcy dla poprawy bezpieczeństwa

3) działania edukacyjne dotyczące zanieczyszczania powietrza, przeciwdziałania tym zanieczyszczeniom

4) monitoring powietrza oraz kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska (mierniki poziomu zanieczyszczenia, elektroniczna tablica podająca aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w miejscach najczęstszego występowania zagrożenia oraz skupiska ludności
5) działania profilaktyczne i prewencyjne.

Zdecydowanej poprawie ulegnie jakość powietrza po oddaniu do użytku obwodnicy Góry Kalwarii, nie mniej jednak zanieczyszczenia przeniosą się na teren bezpośrednio przyległy do obwodnicy. Gmina winna w zakresie poprawy jakości powietrza prowadzić w dalszym ciągu inwestycje związane z gazyfikacją obszarów nie tylko miasta ale i wiejskich. Jednym z rozwiązań dla miasta jest optymalne wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych. Dziś problemem są mieszkania komunalne i socjalne gdzie mieszkańcy opalają mieszkania piecami. Należy włączyć w sieć ogrzewania te budynki i lokale. Tych mieszkańców nie stać na ogrzewanie elektryczne. Będę promowała i udzielała pomocy dla tych którzy inwestują w instalacje systemów energii odnawialnej, Należy realizować również zadania związane z termomodernizacją (ocieplanie budynków, zabezpieczanie ich przed utratą ciepła).

Jednym z ważniejszych zadań będzie promocja i edukacja z zakresu postaw ekologicznych wśród społeczeństwa lokalnego.