Cała prawda o Górze Kalwarii!

Featured Video Play Icon

Zobacz, a zmienisz punkt widzenia!

 

 

Szanowni mieszkańcy wiele osób zadaje mi pytanie dotyczące transportu lokalnego i zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie.
W związku z licznymi pytaniami w tych tematach pragnę Państwu udzielić odpowiedzi.

Transport lokalny to jedno z zadań własnych gminy. jest kilka form prawnych w jaki sposób można rozwiązywać problem transportu lokalnego. Dla Góry Kalwarii ze względu na jej charakter i możliwości finansowe najlepszą formą jest wybór przewoźnika na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Zdaje sobie sprawę że aktualne rozwiązania transportu zbiorowego ludności są nie zadawalające. jak zatem rozwiązać problem:

1. Należy dokonać ponownej analizy potrzeb i możliwości w zakresie świadczenia usług zbiorowego transportu ludności:
a) ocena istniejącej sieci;
b) możliwości korekty istniejących linii autobusowych;
c) propozycje rozszerzenia usług dla przewoźników;
d) rozpisanie nowego przetargu w wyniku którego objęto by miejscowości które na dzisiejszy stan pozbawione są takiego transportu.

2) Należy zapoznać się istniejącymi programami wsparcia dla regionów i gmin w zakresie świadczenia zbiorowych usług transportowych.

3) nawiązać współprace z sąsiednimi gminami w zakresie możliwości świadczenia usług transportowych między gminnych.

Smog – zanieczyszczenie powietrza:
Niezwłocznie po wyborze na burmistrza jednym z priorytetów mojej działalności będzie bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców gminy. Zawsze dużą uwagę zwracałam na sprawy bezpieczeństwa. Przykładem niech będzie moja determinacja w sprawie remontów wałów przeciwpowodziowych czy też budowy dróg wzdłuż wałów (nie tylko dla komunikacji mieszkańców ale również dla poprawy działania służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych).

Moje plany w zakresie rozwiązywania zagrożenia smogowego, który dziś jest problemem nie tylko lokalnym ale przed wszystkim krajowym dotyczą:
1) opracowania ‘programu walki ze smogiem w gminie Góra Kalwaria”
a) określenie celu i założeń programu;
b) określenie zakresu przedsięwzięć i zadań, czasu ich realizacji;
c) wybór (powołanie) osób (pracowników) posiadających kompetencję do realizacji programu;
d) określenie źródeł finansowania;
e) sposób oceny realizacji programu

2) działania informacyjne społeczeństwa dotyczące zagrożeń smogowych, sposobu postepowania w sytuacjach zagrożenia, podejmowane działania przez gminę w zakresie minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko jak również jakie czynności winni podejmować mieszkańcy dla poprawy bezpieczeństwa

3) działania edukacyjne dotyczące zanieczyszczania powietrza, przeciwdziałania tym zanieczyszczeniom

4) monitoring powietrza oraz kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska (mierniki poziomu zanieczyszczenia, elektroniczna tablica podająca aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w miejscach najczęstszego występowania zagrożenia oraz skupiska ludności
5) działania profilaktyczne i prewencyjne.

Zdecydowanej poprawie ulegnie jakość powietrza po oddaniu do użytku obwodnicy Góry Kalwarii, nie mniej jednak zanieczyszczenia przeniosą się na teren bezpośrednio przyległy do obwodnicy. Gmina winna w zakresie poprawy jakości powietrza prowadzić w dalszym ciągu inwestycje związane z gazyfikacją obszarów nie tylko miasta ale i wiejskich. Jednym z rozwiązań dla miasta jest optymalne wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych. Dziś problemem są mieszkania komunalne i socjalne gdzie mieszkańcy opalają mieszkania piecami. Należy włączyć w sieć ogrzewania te budynki i lokale. Tych mieszkańców nie stać na ogrzewanie elektryczne. Będę promowała i udzielała pomocy dla tych którzy inwestują w instalacje systemów energii odnawialnej, Należy realizować również zadania związane z termomodernizacją (ocieplanie budynków, zabezpieczanie ich przed utratą ciepła).

Jednym z ważniejszych zadań będzie promocja i edukacja z zakresu postaw ekologicznych wśród społeczeństwa lokalnego.

Czy znacie już swoich kandydatów na radnych?

Bożena Molak, Cendrowice

Wieś to ja

Tu jest moje miejsce

Tu jest mój dom

 

Myślisz tak samo, zagłosuj na mnie

 1. dokończyć plan zagospodarowania dla części wsi
 2. objąć planem zagospodarowania pozostałą część wsi
 3. zmienić lokalizację budowy wieży – stacji telefonii komórkowej P4 z terenów budowlanych (z oczywistych względów posadowić ją na terenach np. leśnych)
 4. odtworzyć rowy wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku Sobikowa (droga powiatowa), następnie odwodnić teren Sobikowa (w miejscu, gdzie zbiegają się droga powiatowa, wojewódzka i gminna) i tym wspólnym ciągiem odprowadzić nadmiar wód do rowu w kierunku Obrębu (rowu, który z założenia ma zbierać nadmiar wód)

Izabela Banasiak-Matusik, lat 27, mieszkanka Czachówka, szczęśliwa żona, matka 2 córek.
Jestem osobą uczciwą, Otwartą i dążącą do zamierzonych celów.
Chęć pomocy naszemu społeczeństwu i dokonanie zmian na lepsze skłoniły mnie do startu w wyborach do Rady Gminy. Będę dążyć do rozwoju i poprawy bezpieczeństwa okolicznych miejscowości poprzez mi.in. stworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom w każdym wieku, budowie chodników, oświetlenia drogowego oraz współpracy ze Służbami Porządkowymi.

Jan Jarosz, Pęcław, 51 lat szczęśliwy mąż i ojciec 3 dzieci. Prowadzi gospodarstwo sadownicze, radny od 2014r.

Najważniejsze postulaty to budowa boiska szkolnego w Coniewie, rozbudowa sieci komunikacyjnej i infrastruktury drogowej na wsiach, budowa dróg, gazyfikacja wsi, zaangażowany przy przebudowie drogi krajowej 79.

Osiągnięcia w trakcie kadencji: remonty dróg gminnych i powiatowych (nowa nawierzchnia), inicjator zadaszonych przystanków szkolnych. Pozyskiwanie środków gminnych na projekt budowy boiska szkolnego  w Coniewie.

Izabela Wrochna, Dobiesz lat 42, mężatka, matka dorosłego syna, z wykształcenia ekonomista z zamiłowania społecznik, księgowa w prężnie działającej firmie produkcyjnej. Od 1996 r. mieszkanka Dobiesza. Społecznik udzielający się w Stowarzyszeniu Razem dla Góry, współorganizator m.in. Dnia Ziemi, Wigilli dla Seniorów, zabaw, ognisk dla dzieci i dorosłych, bali karnawałowych.

Najważniejsze postulaty to wsparcie seniorów, rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej w rozumieniu sieci dróg i chodników, gazyfikacji i kanalizacji wsi, wydłużenie linii autobusowej L28 z Baniochy do SP w Dobieszu.

Artur Chys, Potycz

Niezwiązany z żadną opcją polityczną. Stanowisko radnego traktuję jako służbę. Jestem otwarty na propozycje i sugestie społeczności, w której kandyduję. Chcę, aby urząd gminy w Górze Kalwarii był miejscem, w którym spotykamy się z życzliwością i pomocą. Każdy z nas jest inny. Szukajmy jednak tego, co nas łączy, a nie dzieli.

Kazimierz Gałecki, Obręb –  lat 57, zamieszkały miejscowość Obręb od urodzenia,  żonaty, ojciec 3 dorosłych dzieci, kandydat bezpartyjny, rolnik i sadownik od ponad 30 lat

Mój program wyborczy to inicjowanie działań na rzecz:

 • poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach
 • dbanie o interesy lokalnych rolników i sadowników. Z racji ścisłego związku z rolą, doskonale znam problemy środowiska wiejskiego. Będę się domagać wspierania polskiego rolnictwa poprzez walkę z nieuczciwą konkurencją, z jaką przyszło nam się zmierzyć w trudnych dla nas czasach, związaną z napływem tanich produktów rolnych z krajów zachodu
 • budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na Obrębie

Kandydaci do rady 2018 – Okręg 2

 

Mariusz Adamczyk, lat 32, mieszkaniec Podłęcza od blisko 30 lat, szczęśliwy mąż i ojciec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, czynny zawodowo adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2015r. sołtys Podłęcza. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Razem dla Góry.

Cenię sobie ludzi dobrze zorganizowanych i aktywnych a przy tym konsekwentnych w działaniach i dotrzymujących danego słowa. Jako przedstawiciel sołectwa przez wiele lat pomijanego przy realizowaniu inwestycji gminnych, zamierzam dążyć do równomiernej redystrybucji środków z budżetu gminy – zarówno na terenie miasta, jak i na obszarach wiejskich. To oczywiste, że każdy z nas chciałby mieć dostęp do komunikacji miejskiej, infrastruktury (dróg, chodników, placów zabaw) czy mediów (kanalizacji, gazociągu, Internetu światłowodowego). Dotychczas był to luksus zarezerwowany jedynie dla mieszkańców wybranych obszarów gminy. Pora z tym skończyć. Płacąc podatki, wszyscy mamy prawo do równego standardu życia, jaki winna zapewnić nam podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, którą jest gmina.

 

Priorytetowym dla mnie jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Doliny Moczydłowskiej. W tym celu zamierzam dążyćdo modernizacji wału wiślanego, budowy dróg ewakuacyjnych oraz przejazdów technicznych na całej długości wałów. Jedynie taka infrastruktura zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom doliny i terenów przyległych oraz uchroni nas przed wystąpieniem powodzi idziałaniem tego niszczycielskiego żywiołu.

 

Za konieczne uważam wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wszystkich wsi, w celu wyznaczenia obiektywnych i transparentnych zasady podziału i zabudowy nieruchomości stanowiących obecnie użytki rolne. Doprowadzi to do wyeliminowania uznaniowości urzędniczej przy rozpoznawaniu spraw dot. warunków zabudowy nieruchomości oraz absurdalnych przepisów wyłączających możliwość zabudowy gruntów przez osoby nie prowadzące gospodarstwa rolnego.

 

W mojej ocenie nieodzownym jest nawiązanie przez naszą gminę ścisłej współpracy z władzami powiatu piaseczyńskiego, celem przeprowadzenia modernizacji dróg powiatowych leżących na terenach wiejskich. Budowa ścieżek rowerowych oraz chodników nie tylko wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg – w szczególności pieszych i rowerzystów.

 

Moje wykształcenie i wiedza z dziedziny prawa – podparte  zdobytym doświadczeniem zawodowym, z pewnością okażą się przydatne w ramach prac rady gminy, podobnie jak ma to miejsce przy wykonywaniu obowiązków sołtysa Podłęcza.

Teresa Jędral, Baniocha

Skuteczna radna, to wybór mieszkańców

Teresa Jędral, lat 62– sołtys sołectwa Baniocha-osiedle w kadencji 2015-2019

Działam w Stowarzyszeniu „Razem dla Góry” oraz Kole Seniora.

Praca społeczna daje mi wiele satysfakcji, ale przede wszystkim wyzwala energię do dalszego działania.

Doprowadziłam do:

 • realizacji budowy dróg: ul. Dąbrówki i Długa (2015 r.), ul. Zakole (2016 r.), ul. Spacerowa (2017 r.) i chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Granicznej i Spokojnej,
 • wyremontowania ul. Sportowej,
 • uporządkowania terenu w centrum Baniochy za sklepami, wokół glinianki Dąbrówka, przy ul. Wilczynek, Lipowej, Kościelnej.

Wprowadziłam w sołectwie trzy imprezy cykliczne: Spotkanie Noworoczne, Ekospacer, Turniej piłki plażowej.

Zdobyłam wsparcie finansowe na przedsięwzięcia lokalne: – np. „Mikołajki z sołtysem”, „Baniocha, Łubna- cegielnie we wspomnieniach”, spotkania noworoczne, Ekospacery, turnieje piłki plażowej.

Zorganizowałam infrastrukturę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców: streetworkout, plac zabaw.

Zainstalowałam ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne sołeckie, iluminację świąteczną w centrum Baniochy, tablice z nazwami ulic.

Program:

 1. Kontynuacja budowa dróg osiedlowych i gminnych w sołectwie – ul. Długa, Spacerowa, Kościelna, Słoneczna, Willowa, Sosnowa, Szkolna,
 2. Likwidacja istniejących dzikich wysypisk, regularne sprzątanie sołectwa, kontynuacja działań w zakresie redukcji populacji dzików – rezerwacja środków na postawienie odłowni, współpraca z Kołami Łowieckimi w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików,
 3. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz pomieszczenia dla koła seniorów w Baniosze,
 4. Rezerwacja środków finansowych na zwiększenie patroli policji, remont Ośrodka Zdrowia w Baniosze,
 5. Podjęcie rozmów z Komendantem Straży Miejskiej w sprawie poprawy sposobu załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców,
 6. Wspieranie wszelkich oddolnych inicjatyw, jako działacz lokalny,
 7. Współpraca z organizacjami np: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Wędkarskie, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Koło Seniora, Stowarzyszenia, Klub Sportowy,
 8. Konkretne rozwiązywanie istotnych dla mieszkańców problemów i spraw.

 

 

Sylwester Pindelski, lat 51, Solec

Ojciec 2 synów, szczęśliwi mąż. Pracuje od 30 lat w MPWiK SA Warszawa oraz prowadzi własną działalność.

NAJWAŻNIEJSZE POSTULATY

 1. Uzupełnienie brakujących chodników na terenie Solca.

Maciej Sulej, Kąty, lat 46. Żonaty. Dwójka dzieci. Dyrektor ds Realizacji w dużej firmie deweloperskiej.

Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie oraz więcej ścieżek rowerowych.

BOŻENA KAMILA JESIONEK Szczęśliwa żona, spełniona matka. Kobieta kreatywna, zadaniowa lubiąca nowe wyzwania. Umiejąca słuchać i wyciągać wnioski.

 

Najważniejsze postulaty:

– Budowa dróg i chodników

– Budowa kanalizacji

– Gazyfikacja

– Budowa oświetlenia

Justyna Szczypińska – Piotrowska

Od urodzenia mieszkanka Góry Kalwarii. Posiada wykształcenie wyższe, które zdobyła kończąc studia na Politechnice Warszawskiej (technologia chemiczna), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (matematyka) oraz Wyższej Szkole Przymierza Rodzin (pedagogika specjalna). Swoją wiedzę wykorzystuje w pracy nauczyciela, jak również prowadząc własną działalność gospodarczą. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Razem dla Góry. W życiu prywatnym spełniona żona i matka. Pasjonatka aktywnego trybu życia – jazda konna, wycieczki wysokogórskie, jak również ekologicznego stylu życia, w zgodzie z naturą oraz dbałością o środowisko naturalne.

 

Szanowni Mieszkańcy Góry Kalwarii!

Zdecydowałam się kandydować, ponieważ moja ścieżka zawodowa odzwierciedla moje powołanie, czyli pracę z dziećmi i młodzieżą. Na przestrzeni lat poznałam ich problemy, potrzeby i możliwości, które przekazywali mi również ich Rodzice. Każdy oddany na mnie głos to inwestycja w poprawę oświaty w naszej Gminie, zdobycie dofinansowań na działalność szkolną i uczniowską, poprawę bazy edukacyjnej (m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci matek, chcących wrócić do pracy), jak również docenienie zawodu nauczyciela, poprzez zwiększenie i umożliwienie samokształcenia i poprawę zaplecza socjalnego. Wszystko po to, aby Nasze dzieci miały równe szanse podczas swojej ścieżki edukacyjnej, zadbajmy o to wspólnie.

To wszystko możemy osiągnąć działając Razem dla Góry Kalwarii!

Dziękuję za każdy oddany na mnie głos!

Aneta Dzwonkowska

Moczydłów potrzebuje:

* placu zabaw dla dzieci,

* kanalizacji, mamy w naszej miejscowości oczyszczalnie, a mieszkańcy nie mają podłączenia do kanalizacji,

* drogi – przy ul. Długiej oraz przy oczyszczalni w Moczydłowie (priorytet),

* modernizacja komunikacji miejskiej,

*  bezpieczeństwa na drodze – ścieżki rowerowe, zabezpieczenie chodników od drogi,

*  miejsca w szkołach – dzieci chodzą na zmiany do szkoły,

*  przystępnego dostępu do Opieki Zdrowotnej, kolejki i problemy z dostaniem się do lekarza.

 

Aneta Dzwonkowska lat 32, szczęśliwa żona i mama 3-letniego Bartosza. Aktualnie pełnoetatowa mama. Społecznik i działacz, między innymi w Stowarzyszeniu Razem dla Góry. Z wykształcenia ekonomista, związany od lat z branżą finansową i bankowością. Menadżer sprzedaży. Mieszkanka gminy Góra Kalwaria, świadoma problemów miejscowości. Moja wizja na gminę to poprawa bezpieczeństwa na drogach, ścieżki rowerowe, zabezpieczenie chodników od drogi, budowa dróg i kanalizacji. Racjonalizacja inwestycji i dostosowanie ich do realnych potrzeb. Wybierz Młodość i Energię.

Bogdan Szymański – lat 50, mieszkaniec Góry Kalwarii, żonaty, ojciec dwóch synów. Wykształcenie średnie. Prywatny przedsiębiorca. W wolnym czasie ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, członek grupy interwencyjnej WOPR w Górze Kalwarii.

Patryk Powichrowski lat 23, student V roku Farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Młody, ambitny i pełen energii aktywista reprezentujący od lat studentów na swojej uczelni i angażujący się w liczne projekty społeczne. Od urodzenia związany z Górą Kalwarią – jako mieszkaniec oraz sportowiec osiągający sukcesy na szczeblu krajowym.

Najważniejsze postulaty: modernizacja kanalizacji miejskiej, zwiększenie atrakcyjności miasta dla ludzi młodych oraz ich aktywizacja, lepsze skomunikowanie miasta z Warszawą i Otwockiem, budowa ścieżek rowerowych łączących miasto z sąsiednimi miejscowościami.

Sylweriusz Koprowski lat 43, żonaty, ojciec 2 dzieci, magister-inżynier telekomunikacji i elektroniki, obecnie pracownik w ośrodku badawczo-rozwojowym, pracujący nad nowymi technologiami cyfrowymi. Pasjonat nowoczesnych technologii lubiący pomagać innym, organizator wielu akcji charytatywnych (remonty szkół w małych gminach, inicjator akcji bezpieczny internet skierowanych do uczniów i samorządów, organizator Wigilii dla dzieci w szpitalach). W wolnym czasie gram w badmintona, uwielbiam ruch na świeżym powietrzu, dobrą książkę i zabawy z dziećmi.

Chciałbym obecną energię, doświadczenie i zapał przenieść na potrzeby gminy Góry Kalwarii,

 • jako osoba pracująca z technologiami cyfrowymi będę inicjatorem nowoczesnego urzędu cyfrowego przyjaznego dla mieszkańców
 • chciałbym, aby mieszkańcy mogli korzystać z przyjaznych środowisku technologii grzewczych w całej gminie, byłem współinicjatorem akcji gazyfikacji ulicy Leśnej z pozytywnym skutkiem (zakończenie realizacji inwestycji do sierpnia 2020 r.)
 • jako ojciec 4 latki oraz 14 latka widzę potrzebę zwiększenia miejsc zabawy dla małych dzieci oraz rozbudowy infrastruktury pieszo-rowerowej zwiększającej bezpieczeństwo korzystających z nich
 • jako aktywny sportowo będę dążył do rozwoju i modernizacji obecnej infrastruktury kulturalno-sportowej

Chciałbym mieszkać w miejscu na miarę XXI wieku, nowoczesnego, w pełni zurbanizowanego: gaz, kanalizacja, cyfryzacja ale również przyjaznego środowisku naturalnemu. Będę do tego dążył, aby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej i nowocześniej, na to zasługujemy.

Szczepan Fijka, Góra Kalwaria, lat 63, zamieszkały w Górze Kalwarii od pół wieku.

Od wielu lat jestem pracownikiem jednostki budżetowej w Górze Kalwarii, zajmującej się zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Gminy. Dzięki pracy z naszymi mieszkańcami, poznałem pełny wachlarz problemów z jakimi muszą się borykać. Każdego dnia dokładam wszelkich starań, aby podmiotowym mieszkańcom żyło się lepiej.

Jestem odpowiedzialnym kandydatem, mam za sobą wieloletnie doświadczenie jako osoba aktywnie działająca na rzecz poprawy jakości życia w naszym mieście. Projektów, do których z roku na rok przyłącza się coraz więcej zwolenników. Mam nadzieję, że mój Program Wyborczy spotka się z Państwa zainteresowaniem i obdarzycie mnie kredytem zaufania.

W nadchodzących Wyborach Samorządowych silnie będę wspierał Kandydatkę na Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalawarii z ramienia KWW Razem Dla Góry, wieloletnią Radną Gminy oraz aktywną działaczkę Panią Danutę Rechnio.

Zapraszam do lektury.

 

Jako Radny Gminy Góra Kalwaria będę chciał przede wszystkim:

 • Skupić się na problemach mieszkaniowych nie tylko obecnych lokatorów zasobów mieszkaniowych Gminy ale również tej części naszego społeczeństwa, której nie stać na zakup własnego mieszkania.
 • Zaangażować się w lepsze zarządzanie mieniem i majątkiem Gminy w zakresie dbałości o stan mieszkań komunalnych oraz budynków w których się znajdują.
 • Doprowadzić do szerszego dostępu do żłobków i przedszkoli, ponieważ obecna sytuacja w naszej Gminie jest na rażąco niskim poziomie. Wiele matek nie ma możliwości bycia aktywną zawodowo z uwagi na brak miejsc w placówkach oświatowych, które świadczą opiekę nad dziećmi. Rodzice są zmuszeni wiele miesięcy wcześniej zapisywać się na listy aby dziecko zostało zapisane do przedszkola lub żłobka.
 • Poprawić warunki życia oraz rozwoju osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Góra Kalwaria. Chciałbym aby nasze społeczeństwo było bardziej świadome, jak trudne potrafi być życie osoby niepełnosprawnej ale również jak dzięki otwartemu społeczeństu może się taka osoba rozwijać.
 • Rozwijać sport i rekerację na terenie naszej Gminy.

Dziękuję za uwagę,

Szczepan Fijka

 

Wojciech Dąbrowski lat 39, szczęśliwy mąż i ojciec 1 syna. Prywatny przedsiębiorca. Członek Stowarzyszenia Razem dla Góry. Czynnie udzielający się w kole PZW. Od 5 lat prezes wspólnoty mieszkaniowej Ks. Sajny 2B. Przez ten czas osiedle zmieniło się nie do poznania i doświadczenie to pozwala powiedzieć, że jako radny będzie dobrze dbał o potrzeby mieszkańców.

Iwona Szymańska z d. Birula– lat 48, rodowita mieszkanka Góry Kalwarii, mężatka, mama dwóch synów. Wykształcenie wyższe – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – studia magisterskie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – podyplomowe studia bibliotekoznawstwa. Autorka jednego z czterech zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2019 w Górze Kalwarii. Społecznik, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Razem dla Góry. Zwolenniczka aktywnego wypoczynku (bieganie, żeglarstwo, narciarstwo).

Szanowni Państwo!

Nie miałam dotąd okazji pracować w samorządzie, ale mam już na koncie swój mały sukces w postaci projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego 2019, który znalazł się w zwycięskiej czwórce przeznaczonej do realizacji. Zależy mi na poszanowaniu naszej historii i tradycji: od 13 lat jestem współorganizatorem Gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej dla uczniów naszych szkół, w tym roku opracowałam broszurę oraz przygotowałam wystawę fotograficzną poświęconą naszym lokalnym bohaterom, którzy stracili życie w II wojnie światowej. Zależy mi także na naszej przyszłości – na tym, aby moje miasto rozwijało się i było przyjazne dla wszystkich: dla mieszkańców, inwestorów i turystów, dla osób zdrowych i niepełnosprawnych, dlatego postanowiłam ubiegać się o mandat radnej w Radzie Miejskiej. Jeśli zechcą Państwo obdarzyć mnie swoim zaufaniem, to proszę o głos w wyborach samorządowych.

„Cała sztuka, to żeby mieć odwagę i energię coś zmienić. Może nie od razu cały świat, ale ten kawałek wokół siebie.”

Michał Maziarek, Góra Kalwaria 

Mam 47 lat, jestem żonaty, mam 2 dzieci, wykształcenie wyższe: zarządzanie w ochronie środowiska i podyplomowe rolnictwo. Prowadzę ekologiczne gospodarstwo rolne, jestem inspektorem rolnictwa ekologicznego w TUV Rheinland, pracowałem w ARiMR i doradztwie rolnym.

Andrzej Skarżyński, Góra Kalwaria

Andrzej Skarżyński lat 59, od urodzenia mieszkaniec Góry Kalwarii, żonaty, ojciec dwóch córek. Wykształcenie średnie.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od 28 lat w Górze Kalwarii (Sklep Elektryczny części zamienne AGD)

Najważniejsze postulaty to:

 • sukcesywna budowa kanalizacji w mieście i na wsi
 • budowa nowych chodników i remonty już istniejących
 • wykonanie elewacji budynków w mieście (w szczególności ul. Pijarska, Dominikańska, Piłsudskiego, Kalwaryjska, Księdza Sajny)
 • gazyfikacja całego miasta

Popieram kandydaturę Danuty Rechnia na Burmistrza Góry Kalwarii.

 

Kamila Wierzbicka-Hyb, Góra Kalwaria, Szczęśliwa żona, spełniona matka, wymagający nauczyciel, rzetelny pracodawca, fizjoterapeuta z pasją. Od 7 lat kształcę młodych ludzi i daję im miejsca pracy w Górze Kalwarii. Moim priorytetem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju młodzieży wchodzącej w nowe życie.

Wiążesz przyszłość z tym miastem? Zaufaj mi. Bez względu na wiek. Ty kreujesz przyszłość!