29. Sesja Rady Miejskiej

INFORMACJA

 

XXIX sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku (środa) godz. 1400 w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii,

przy ul. Porucznika Jana Białka 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Góra Kalwaria.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych w Górze Kalwarii stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowych najemców.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 7. Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej w formie pomocy finansowej na wspólną realizację zadania „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Solec z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 5-01 z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej.
 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 5-01, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 13-02, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 41/3, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 1-01, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 103, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na częściach nieruchomości gruntowych, położonych w mieście Góra Kalwaria w obr. 3-01 oraz we wsi Łubna w gminie Góra Kalwaria, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon ul. Polnej.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – tereny położone na południowy wschód od ul. Wiejskiej.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – os. Marianki, rejon ul. Wiejskiej.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Solec i Baniocha – rejon drogi krajowej nr 79.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek – część wschodnia II.2
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinasowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
 21. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2016-2025.2
 22. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
 23. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2016 r.
 24. Przyjęcie protokołu z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 14.04.2016 r.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 27. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Nadstawny